For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE do wersji BETA 

 1. Regulamin określa i normalizuje wszystkie zasady świadczenia usług przez spółkę Ihuta sp z o.o.na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie za5ka.pl
 2. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do serwisu za5ka.pl i jego pełnej funkcjonalności jest jest skorzystanie z dowolnego uradzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechną przeglądarke Internetową.

II.DEFINICJE SERWISU za5ka.pl (BETA)

 1. Użyte w Regulaminie za5ka.pl terminy, oznaczają odpowiednio

Operator-spółka Ihuta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-286) przy ulicy Malborskiej 3 lokal 268, wpisana do KRS prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS:0000532327, NIP:5272723459, REGON: 147496040 z którym Użytkownik może się kontaktować pod wskazanym adresem kontakt@za5ka.pl.

Serwis za5ka.pl to-internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod domeną za5ka.pl, prowadzony przez spółkę Ihuta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-286) przy ulicy Malborskiej 3 lokal 268. Serwis jest dostępny w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie przeglądanie ogłoszeń oraz tworzeniu komunuikacji zintegrowanej marki. Serwis jest dostępny w domenie Internetowej za5ka.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych będących własnością ihuta sp. z o.o.

Użytkownik-osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawne ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenia

Marka-podmiot gospodarczy

Strefa Marek-to obszar wyznaczony w serwisie za5ka.pl dla firm które chcą ogłaszać swoje produkty oraz usługi w celu sprzedaży internetowej.

Profil-informacja dostępna w Serwisie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego;

Wykonawca-Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu;

Zlecający-Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi;

Ogłoszenie-to sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie mające na celu zaproszenie do kontaktu drugiej osoby w celu: zaproszenia do relacji handlowej, zaproszenie do relacji wymiany lub zamiany przedmiotu usługi, zaproszenie do współpracy, zaproszenia do współpracy i relacji biznesowych, zaproszenia do skorzystania z innych oferowanych usług opisanych i oznaczonych w kategoriach, na warunkach przewidzianych w regulaminie.

Towar-to rzecz lub prawo oferowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej które mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

Regulamin-niniejszy spis wszystkich zasad zwanych Regulaminem.

Cennik-zestawienie wszystkich usług przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu za5ka.pl, określone w Załączniku nr.1 do Regulamin.

 

III.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA (BETA)

 1. Ogłoszenie zamieszczone w portalu za5ka.pl pochodzi od Użytkownika, który po założeniu konta w serwisie za5ka.pl samodzielnie ustala jego treść. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treść ogłoszenia. Treść ogłoszenia musi byc zgodna ze stanem faktycznym i nie może zawierać wad ukrytych.
 2. Zamieszczone Ogłoszenia muszą zawierać faktyczny zamiar dokonania transakcji, której to ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne jest dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczony jest kontakt tj. adres email. oraz numer telefonu. Dane te dostępne są po zalogowaniu się i założeniu konta w serwisie za5ka.pl.
 4. Jedno ogłoszenie może zawierać opis jednego tylko produktu, usługi. A jego treść nie może zawierać informacji dotyczących innego produktu, usługi.
 5. Wszystkie ogłoszenia zamieszczone w kategorii NIERUCHOMOŚCI, w kategorii PRACA,  kategorii  MOTORYZACJA. w kategorii WAKACJE, w kategorii USŁUGI FIRM, są płatne i określone  w cenniku jako ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu.
 6. Ogłoszenie powinno nawiązywac do towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
 7. Operator serwisu, chroni dane Użytkowników zgodnie z polityka prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu który to stanowi integralna jego część.

IV. OGŁOSZENIA I KONTO (BETA)

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia, wymaga założenie Konta poprzez odpowiedni formularz, oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 2. W momencie wypełnienia formularzu, na adres wskazany przez Użytkownika, zostanie natychmiast wysłana wiadomość zwrotna od Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia, oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta wraz z aktywacja Ogłoszenia zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do Ogłoszeń np. w celu ich modyfikacji oraz korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja konta następuje po utworzeniu hasła i wskazania adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu za5ka.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może posiadać i korzystać z jednego Konta w Serwisie.
 6. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczania Ogłoszenia.
 7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie za5ka.pl ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiednich opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na pomocą poczty elektronicznej na adres koniec@za5ka.pl

V.ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ (BETA)

          Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie za5ka.pl wymaga:

 1. Wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu za5ka.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. uzupełnienie lub wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie, dokonania aktywacji Ogłoszenia:
 2. Aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego, odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika,
 3. Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 4.  Emisja Ogłoszenia w Serwisie za5ka.pl rozpoczyna się po jego aktywacji i trwa przez 30 dni.
 5. Za pomocą dostępnego w Serwisie formularza, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 6. Zamieszone Ogłoszenia muszą być w języku polskim, (nie dotyczy ogłoszeń w kategorii Praca)
 7. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik, nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności Ogłoszeń w kategorii Praca.
 9. W okresie publikacji Ogłoszenia Użytkownik ma prawo  modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu publikacji Ogłoszenia.
 10. Publikacja Ogłoszenia kończy sie po upływie 30 dni i automatycznie jest usunięte.

VI.ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI (BETA)

Operator umożliwia i udostępnia Użytkownikom umieszenie Ogłoszenia w Serwisie za5ka.pl, nie ingerując w formę i treść Ogłoszenia z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 6. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, Operator nie odpowiada za:
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 7. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu za5k.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie za5ka.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (BETA)

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@za5ka.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ihuta Sp. z o. o., ul. Przecławska 9, 03-879 Warszawa z dopiskiem „reklamacja za5ka.pl”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, oraz dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE (BETA)

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie za5ka.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu za5ka.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 3 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu za5ka.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu za5ka.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@za5ka.pl

 

załącznik nr 1 do Regulaminu za5ka.pl (BETA)

Opłaty 0zł

 

 

załącznik nr 2 do Regulaminu za5ka.pl (BETA)

załącznik nr 3 do Regulaminu za5ka.pl (BETA)

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń w Serwisie za5ka.pl dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z przedmiote:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony;
 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 16. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandoware;
 17. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  1. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  2. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  3. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody:
  4. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody:
 18. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 19. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 20. Konta w bezpłatnych serwisach Internetowych w tym:
  1. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
  2. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail):
  3. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach konta;
 21. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 22. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 23. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 24. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 25. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 26. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 27. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 28. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 29. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 30. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 31. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych.
 32. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 33. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 34. Bilety na mecze piłki nożnej.
 35. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej.
 36. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne.
 37. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 38. Ofert pracy:
  1. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
  2. wymagających wpłaty zaliczki
 39. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier  (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszystkie elementy stworzone przez użytkowników tych grach(np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do gier.
 40. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 41. Zarejestrowane karty SIM.
Top